Mindretalssekretariat

Retsgrundlag

Delstaternes mindretalsspecifikke forordninger og tiltag

Indenfor tysk og europæisk lov findes særlige mindretalsspecifikke forordninger og tiltag. I Tyskland er delstaternes lovgivninger mere åbne overfor mindretallene end den tyske grundlov.

Det danske mindretal

Danskerne er eksplicit beskyttet af den slesvig-holstenske stats lov.

Derudover tilgodeses de i særlig grad af Bonn-København erklæringen. I 1955 afgav Tyskland og Danmark en fælles regeringserklæring: Fra tysk side anerkendte man det i Tyskland bosatte mindretal og samtidigt anerkendte Danmark det tyske mindretal, der var bosat på den danske side, som sådant. I erklæringen anerkendes friheden til at tilslutte sig et mindretal eller lade være (bekendelsesfrihed). Desuden bekræftes det, at alle statsborgere er lige stillede. Begge lande enedes i en supplerende erklæring om en økonomisk støtte til de respektive mindretal i den tysk-danske grænseregion.

Slesvig-Holstens statslige valglov indeholder en privilegering af det danske mindretals partier, tilsvarende til forbundsrepublikkens valgret. Dvs. at den såkaldte femprocents klausul, ifølge hvilken kun de partier kan komme i betragtning, der enten har fået over fem procent andenstemmer eller direkte mandater indenfor mindst tre af valgkredsene, ikke gælder for det danske mindretals partier i Slesvig-Holsten.

Friserne

Friserne er eksplicit beskyttet gennem Slesvig-Holstens landsforfatning. I år 2004 vedtog Slesvig-Holstens landdag den såkaldte Friserlov til fremme og beskyttelse af friserkulturen. Med denne lov anerkendtes de frisiske sprogformer og frisernes særlige rettigheder, som fx anvendelsen af det frisiske sprog overfor myndigheder eller i sammenhæng med tosprogede byskilte.

Lausitz-sorberne

Sorberne er udtrykkeligt beskyttet bl.a. gennem et protokolnotat til loven (”Einigungsvertrag”) og igennem landsdækkende love for delstaterne Brandenburgs og Sachsen, hvor det sorbiske mindretal bor. 

Sinti og roma

Med ændringen af delstaten Slesvig-Holstens forfatning i november 2012 blev sintier og romaer for første gang eksplicit beskyttet i en tysk delstat.

I november 2013 underskrev ministerpræsidenten for delstaten Baden-Württemberg og formanden for de tyske sintier og romaers landsforbund en statsaftale. I denne lovfæstes anerkendelsen af sintiernes og romaernes mindretal i delstaten og der fastlægges en forbindende støtteerklæring til gavn for mindretallet.

Derudover findes der yderligere offentligt-retlige (ramme)aftaler mellem de respektive delstatsregeringer og landsforbundene for de tyske sintier og romaer i Rheinland-Pfalz, Hessen og Bremen. En tilsvarende „Fælleserklæring“ eksisterer i delstaten Bayern; her er forhandlingerne omkring en landdagsresolution omkring en delstatsaftale i gang.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!