Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Kogo zastupujomy?

Nimske Sinti a Roma

Sinti a Roma su južo sta lět dłujko w Europje žywe. W swójich danych domowniskich krajach twórje historiski zrosćone mjeńšyny, kenž se sami ako Sinti abo Roma pomjeniju, pśi comž su Sinti te w podwjacornej a srjejźnej Europje zasedlone pśisłušniki teje mjeńšyny, Roma pak te, póchadajuce z pódzajtšneje a krotkozajtšneje Europy. Zwenka nimskego rěcnego teritoriuma se Roma ako zgromadne mě za cełu mjeńšynu wužywa.

W Nimskej su Sinti a Roma wušej 600 lět doma. Prědny raz su se 1407 w biskupskem měsće Hildesheim dokumentariski naspomnjeli. Na zakłaźe pówoblicenjow jo źinsa w Nimskej žywych něźi 60.000 nimskich Sinti a někak 10.000 nimskich Roma. Pódla nimšćiny powědaju ako drugu maminu rěc mjeńšynowu rěc romašćinu. Nimske Sinti a Roma su žywe na cełem teritoriumje zwězka.

Za cas nacionalsocialistiskego namócnego kněstwa su byli Sinti a Roma wustajone pśeslědowanju a mórźenju luda – w Nimskej, w tych wót Nimcow wobsajźonych krajach a tych z Hitlerom zwězanych statach. Něźi 500.000 Sinti a Roma buchu wopor rasistiskeje błudnosći nacionalsocialistow a togo na nich planowanem systematiskem mórźenju luda, jich kulturelne derbstwo jo se za wětšy źěl znicyło.

Pśisłušniki nimskich Sinti a Roma su se za zastupowanje swójich zajmow a k zmócnjenju swójeje kultury we wšakorakich towaristwach zjadnośili – ako na pśikład w Centralnej raźe nimskich Sinti a Roma z.t.


Dnja 17. měrca 1982 jo tegdejšy zwězkowy kanclaŕ pśiwitał delegaciju Centralneje rady nimskich Sinti a Roma a jo pśipóznał mórźenje luda na Sinti a Roma z pśicynow tak pomjenjoneje “rase” pó mjazynarodnem pšawje zawězujucej wašni.
 


Dnja 24. oktobra 2010 bu ten wót Dani Karavan nacerjony pomnik za w casu nacionalsocializma zmórźone Sinti a Roma wót zwězkowego kněžarstwa w pśibytnosći wušej 100 pśežywjecych holocausta swětosnje wuswěśony a zjawnosći pśepódany.
 


Kužde druge lěto pósći Dokumentaciski centrum nimskich Sinti a Roma wót Załožby Martin Lautenschläger wustajone Europejske myto bergarskich pšawow Sinti a Roma. How wiźimy pósćenje myta dnja 03. apryla 2012 Thomasoju Hammarbergoju a nosarja wósebnego myta George Lacatusa.
 


Młode Sinti wuknjeńce pśed Dokumentaciskim centrumom nimskich Sinti a Roma.
 


Wulicowańska kafejownja “Paramissa”: Nimski Sinto Reinhold Lagrene pśi cytanju wulicowańkow z bogateje tradicije nimskich Sinti a Roma.
 


Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!