Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Rada mjeńšynow tych styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje

Frasche Rädj/Rada Frizow, sekcija pódpołnoc

Kšywowa organizacija wšych za pódpołnocnu frizišćinu źěłajucych institucijow w Pódpołnocnej Friziskej a na Helgolanźe jo Frasche Rädj/Rada Frizow, sekcija pódpołnoc z.t. W swójom wšednem źěle se wuglědujo ako kontaktowa a koordiněrujuca instanca, kótaraž zgromadne zajmy Frizow dowenka a w drugich gremijach zastupujo. Cłonki Rady Frizow su wólone delegaty/zastupnice a zastupniki swójich towaristwow. 

Sedło jo w Bräist/Bredstedt we wokrejsu Pódpołnocna Friziska w Šleswig-Holsteinskej. Nadawki Frasche Rädj daju se cełkownje do styrich nadawkowych wobcerkow źěliś:

Zastupnica w Raźe mjeńšynow jo pśedsedarka Frasche Rädj/Rady Frizow, sekcija pódpołnoc, kněni Ilse Johanna Christiansen.

Seelter Buund  

Źinsajšny Seelter Buund jo se załožył 1972. Prědne  domowniski towaristwo Seelter Buund jo se južo w lěśe 1952 załožyło, jo pak jano 10 lět wobstało.

Głowny nadawk Seelter Buund ako domowniske towaristwo za Satersku jo zdźaržanje saterskofriziskeje rěcy ako teke wašnjow a nałogow Saterlanda. Zwězanosć z domownju, swójimi stawiznami a krajinu jo za Seelter Buund pógónjenje za swójo źěło. Seelter Buund jo ze swójimi zastupnikami z EBLUL-Nimska, Radu mjeńšynow w Nimskej a pśez FUEN teke z wjele drugimi mjeńšynymi w Europje wusko zwězany. 

Zastupnik w Raźe mjeńšynow jo Karl-Peter Schramm.


Ilse Johanna Christiansen (*1954)

pśedsedarka Frasche Rädj/Rady Frizow, sekcija pódpołnoc

 • jo se naroźiła a wótrosła w Pódpołnocnej Friziskej
 • diplomowa psychologowka
 • aproběrowana psychoterapeutka, pśistajona w fachowej klinice
 • licho źěłajuca, mjazy drugim w domje za zbrašnych

towarišnostna angažěrowanosć:

 • pśedsedarka frakcije Połudnjowošleswigskego zwězka wólarjow (SSW) w měsćańskem parlamenśe Bredstedt
 • 2. pśedsedarka Friisk Foriining
 • wót 2013 pśedsedarka Frasche Rädj/Rady Frizow, sekcija pódpołnoc
 • wót 2015 zastupujuca šołtowka w Bredstedt/Bräist

  Heinrich Bahnsen (*1949)

  Stellv. Vorsitzender des Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord / Stellv. Vorsitzender des Nordfriesischen Vereins

  • geboren in Ockholm, Nordfriesland in einem friesischsprachigen Elternhaus 
  • Dipl. Sparkassenbetriebswirt
  • bis 2009 Prokurist einer Sparkasse, heute im Ruhestand

  Gesellschaftliches Engagement:

  • 36 Jahre Gemeindevertreter in Breklum
  • 9 Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister
  • Fraktionssprecher der CDU
  • Vorsitzender Sozial-, Jugend- und Sportaussschuss und Finanzausschuss
  • Mitglied im Amtsausschuss und in der Schulverbandsversammlung
  • 10 Jahre Vorsitzender im Finanzausschuss des Schulverbands
  • 19 Jahre Vorstandsmitglied im Verein Nordfriesisches Institut, Braist
  • Seit 1997 Vorstandsmitglied im Nordfriesischen Verein e.V., davon 3 Jahre Vorsitzender, seit 2013 stellvertretender Vorsitzender
  • Stellvertretender Vorsitzender des Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord

  Karl-Peter Schramm (*1948)

  cłonk pśedsedarstwa Seelter Buund

  • Saterski Friza z Dolnosakskeje
  • pówołanje: wucabnik specielnych šulow na wuměńku

  pówołańska droga:

  • 1964-1966 srjejźna wikowańska šula a w AOK Oldenburg
  • 1971 srjejźne zastojnstwowe pśespytowanje
  • 1971 njeabiturjentne pśespytowanje na uni w Bremenje
  • 1971-1974 studij za wucarski amt na uniwersiśe Carl-von-Ossietzky w Oldenburgu
  • 1977-1979 studij wósebneje pedagogiki/pedagogiki do wuknjenja brašnych
  • 1975-1990 wucabnik na wósebnej šuli Barßel
  • wót 1990 na wuměńku

  towarišnostna angažěrowanosć:

  • cłonk SPD wót 1970
  • wót 1986 cłonk gmejnskeje rady w Saterskej
  • cłonk wšakich fachowych wuběrkow, na pśikład zastojnstwowego wuběrka a pśedsedaŕ fachowego wuběrka wognjowego wobornistwa SPD
  • wót 1995 źěło w domowniskem towaristwje; cłonk pśedsedarstwa Seelter Buund
  • wót 1998 pśedsedaŕ Europejskego běrowa za rěcne mjeńšyny (EBLUL Nimska)
  • wót 2004 cłonk we wuběrku za pšašanja friziskeje ludoweje kupki
  • wót 2005 cłonk w Raźe mjeńšynow Nimskeje

  Moin!

  Wutrobnje witajće!

  Hjertlig velkommen!

  Latscho Diewes!

  Hartlik wäljkiimen!

  Witajśo k nam!

  Herzlich Willkommen!

  Welcome!