Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Rada mjeńšynow tych styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje

Sydslesvigsk Forening (SSF)

Sydslesvigsk Forening (SSF) – Połudnjowošleswigske towaristwo – jo se załožyło 1920 a jo głowna kulturelna organizacija dańskeje mjeńšyny w Nimskej ze sedłom w Flensburgu/Flensborgu. Zaměr SSF jo spěchowanje dańskeje rěcy, dańskeje ako teke pódpołnocneje kultury, pódłymjenje rozměśa za šleswigsku domownju a jeje swójoraznosći ako teke woplěwanje bliskich zwiskow z Dańskeju, z pódpołnocu a z dańskimi Šleswigarjami zwenka Połudnjoweje Šleswigskeje. Na jadnom boce jo SSF ako kulturny nosaŕ zagronite za kulturne póbitowanja, na drugem boce wugbajo zastupnistwo kulturnych a mjeńšynopolitiskich zajmow.

SSF ma 15.000 cłonkow w něźi 80 kupkach.

Zastupnika w Raźe mjeńšynow stej Gitte Hougaard-Werner a Jens A. Christiansen.


Połudnjowošleswigski zwězk wólarjow (SSW)

Połudnjowošleswigski zwězk wólarjow (SSW) jo se załožył 1948 ako strona dańskeje narodneje mjeńšyny w krajnem źělu Šleswig a nacionalnych Frizow w Pódpołnocnej Friziskej. We 18. Krajnem sejmje Šleswig-Holsteinskeje (2012-2017) jo SSW – ako tśeśa nejmócnjejša strona w Šleswig-Holsteinskej – z tśimi wótpósłańcami zastupjony. Dalej wón stajijo z Anke Spoorendonk ministarku za justicu, Europu a kulturu w cerwjeno-zeleno-módrem kněžarstwje.

Zastupnika w raźe mjeńšynow stej Flemming Meyer a Martin Lorenzen.


Gitte Hougaard-Werner (* 1971)

pśedsedaŕka Sydslesvigsk Forening (SSF)

 • geb. in Lemvig, Dänemark
 • seit 2015 Schulleiterin an der dänischen Schule in Elsdorf-Westermühle

Berufliche Laufbahn:

 • Jurastudium in Kiel
 • Ausbildung als Krankenpflegehelferin und Lehrerin an der UCSyd, Haderlev

Gesellschaftliches Engagement:

 • 1999-2019 Dozentin an der Abendschule in Eckernförde, stellv. Vorsitzende im SSF Eckernförde
 • 2005-2019 Mitglied des Ausschusses für das dänische Jahrestreffen (Årsmødeudvalg)
 • seit 2012 Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses (Forretningsudvalg) des SSF
 • 2013-2019 1. stellv. Vorsitzende des SSF
 • seit 2015 Mitglied des Aufsichtsrates der Flensborg Avis
 • seit 2016 Vertreterin des SSF im Gemeinsamen Rat (Det Sydslesvigske Samråd)
 • seit 2019 Vorsitzende des SSF

Jens A. Christiansen (*1956)

generalny sekretaŕ Sydslesvigsk Forening (SSF)

 • jo se naroźił w Fensburgu
 • M.A. w pódpołnocnej filologiji, paralelne studije w teologiji a pódpołnocnej ludowěźe

pówołańske droga:

 • něgajšny wjelikoposłańcowy raźc za pšašanja źěłowego marka w zwenkaministerielnej słužbje dańskego wjelikoposłaństwa w Bonnje
 • 1988-2001 akademiski sobuźěłaśer Dańskego zwězka źěłodawarjow/DA: wjednik referata we wótkubłańskopolitiskem wótźělenju
 • 1996 pósćenje Wjelikeje zasłužbneje kśice Zwězkoweje republiki Nimska
 • wót 2001 generalny sekretaŕ Sydslesvigsk Forening

Flemming Meyer (*1951)

krajny pśedsedaŕ Połudnjowošleswigskego zwězka wólarjow (SSW)

Flemming Meyer jo socialnopolitiski a wobswětopolitiski powědaŕ SSW w Krajnem sejmje Šleswig-Holsteinskeje. Wón jo teke stroński pśedsedaŕ SSW.

 • naroźił jo se w Sønderborg (DK), wótrosł jo w Schafflunźe (Nimska)
 • wucabnik za matematika, dańšćinu a politiske kubłanje

pówołańska droga a politiske amty:

źěłabnosći za SSW

 • 1981-1993 pśedsedaŕ městnego zwězka we Wallsbüll
 • 1985-1991 a 1999-2003 pśedsedaŕ wokrejsnego zwězka SSW
 • 2003-2005 drugi zastupujucy krajny pśedsedaŕ SSW
 • wót 2005 krajny pśedsedaŕ SSW 

politiske funkcije

 • 1982-1993 cłonk gmejnskeje rady we Wallsbüll
 • 1986-1989 bergarstwowy cłonk w twarskem wuběrku wokrejsa Šleswig-Flensburg
 • 2003-2009 pśedsedaŕ wokrejsneje frakcije SSW Šleswig-Flensburg
 • wót 2009 cłonk krajnego sejma 

towarišnostna angažěrowanosć:

 • cłonk Sydslesvigsk Samråd (Zgromadna rada dańskich mjeńšynowych organizacijow)
 • cłonk Rady mjeńšynow tych styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow Nimskeje
 • cłonk póraźujucego wuběrka za pšašanja dańskeje mjeńšyny pśi Zwězkowem ministarstwje nutśikownego (“Kontaktowy wuběrk”)
 • wót 2016 cłonk pśedsedarstwa European Free Alliance (EFA)

Martin Lorenzen (*1963)

krajny jadnaŕ Połudnjowošleswigskego zwězka wólarjow (SSW)

 • wukubłany na industrijowego pśekupca
 • studij zawodnego góspodarstwa w Dańskej

pówołańska droga:

 • zawodowy gópodaŕ w dańskich pśedewześach
 • wědomnostny sobuźěłaśer SSW-frakcije krajnego sejma
 • jadnaŕ SSW-frakcije krajnego sejma
 • krajny jadnaŕ SSW 

towarišnostna angažěrowanosć:

 • cłonk pśedsedarstwa dańskego studentskego towaristwa
 • pjerwjejšny zastupujucy pśedsedaŕ SSW Flensburg
 • pjerwjejšny SSW-raźc w Flensburgu
 • bergarstwowy cłonk we Flensburgskem kulturnem wuběrku
 • bergarstwowy cłonk we Flensburgskem financnem wuběrku
 • cłonk nimsko-dańskego kulturnego wuběrka regiona

  Moin!

  Wutrobnje witajće!

  Hjertlig velkommen!

  Latscho Diewes!

  Hartlik wäljkiimen!

  Witajśo k nam!

  Herzlich Willkommen!

  Welcome!