Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Sekretariat mjeńšynow

Źěłabnosć

W lěśe 2005 jo se za zwězki narodnych mjeńšynow w Nimskej zarědował w Barlinju Sekretariat mjeńšynow. Sekretariat mjeńšynow ma slědujuce nadawki a funkcije:

 • zwězujuca instanca pśipóznatych narodnych mjeńšynow k zwězkowym organam Zwězkowy sejm, zwězkowe kněžarstwo ako teke Zwězkowa rada, wósebnje źiwanje a pśewóźowanje parlamentariskego źěła zwězka a jogo wuběrkow  z glědanim na nastupnosći a problemy
 • woplěwanje kontaktow ako teke pśedstajenje pozicijow tych styrich pśipóznatych narodnych mjeńšynow napśeśiwo wuběrkam Zwězkowego sejma, wótpósłańcam Zwězkowego sejma, frakcijam, kněžarstwoju a ministerstwam,
 • zastupowanje zajmow tych styrich pśipóznatych narodnych mjeńšynow pśi wuwjeźeńskich póstajenjach ku kaznjam a pśizwólenjam,
 • wuźěłanje zgromadnych stojnišćow a pósuźowanjow mjeńšynowych organizacijow,
 • zjawnostne źěło k temam, kenž pótrjefje nastupnosći mjeńšynoweje politiki, rěcy, kultury, wšobocne informacije wó narodnych mjeńšynach a narodnostnej politice w Nimskej,
 • zastupowanje mjeńšynowych zwězkow w narodnych a mjazynarodnych gremijach, mjazy drugim 
  • zastupujucy cłonk w pśiraźe “Zwězkowa antidiskriminěrujca instanca” (ADS)
  • zastupnik mjeńšynowych organizacijow na “Implementěrowańskich konferencach OSZE k cłowjeskej dimensiji”
  • pśigranjański partnaŕ za doglědowańske gremije mjeńsynoweje politiki Europejskeje rady
 • funkcija sekretariata za Mjeńšynowu radu tych styrich pśipóznatych awtochtonych narodnych mjeńšynow w Nimskej

Wjednik sekretariata mjeńšynow Nimskeje jo Gösta Nissen.

Sekretariat mjeńšynow ma swój běrow pśi Bundesallee 216-218 w Barlinju a se spěchujo wót Zwězkowego ministerstwa nutśikownego.


Titelbild

 • [Translate to Niedersorbisch:]

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!