Minderhaidenkontoor

Wäl fertrede wie?

Ju däänske Minderhaid

Ju Gränse twiske Sleswig-Holsteen un dät däänske Riek is boalde nit tou määrken: Monige Moansken bale düütsk un däänsk. In dät Buundeslound, wät am maasten in´t Noude lait, lieuwje taksiert sowät  50.000 Moansken, do tou ju däänske Minderhaid here un een düütsken Pass häbe. Goud organisiert bilgje jo een Brääch tou uus Noaber Dänemark.

Do woonje foar aaln in ju Gränsstääd Flensburich, do Kraize Noudfräislound un Sleswig-Flensburich as uk in dän noudelken Deel  fon dän Krais Rendsburich-Eckernförde. Ju däänske Minderhaid betekend hiere Gebied, wier ze säidelje, as Suudsleswig. Umekierd lieuwt in Noudsleswig in´t däänske Könichriek een düütske Minderhaid.

Deerum dät ze een ganse Riege fon uuruut stäärke Organizatsionen häbe, do hiere oaine Mon sunt, kon ju däänske Minderhaid hiere Wäide un Traditsionen lieuwje. Die Sydslesvigsk Forening (SSF) – die suudsleswigske Fereen – is hiere kulturelle Hauptorganizatsion. Mäd hiere oaine Partai, dän suudsleswigske Wälerferband (SSW), is ju däänske Minderhaid in dän Sleswig-Holsteensken Lounddai un siet ju Lounddaiswoal 2012 mäd een Ministerin in ju Kieler Loundesregierenge fertreden.

„Europapolitik is Minderhaidenpolitiek“ 

Ju däänske Minderhaid hoalt deer wät fon, dät älke Moansk fräi uur Natsion un Kultur bislute kon. Dusse Woal skäll oachted wäide as een demokratiesk Gruundprintsiep, wät in´n Tousoamenhoang mäd dät Romenuureenkumen fon dän Europaräid tou´n Sküül fon natsionoale Minderhaiden un ju Sproakencharta respäktierd wäide mout. So kwäd ju däänske Minderhaid: „Europapolitik is Minderhaidenpolitik un Minderhaidenpolitik is Europapolitik“.

Links, do färe wieze:

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!