Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Rada mjeńšynow tych styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje

Centralna rada nimskich Sinti a Roma

Centralna rada nimskich Sinti a Roma jo se załožyła w februarje 1982 a jo njewótwisny kšywowy zwězk 17 krajnych zwězkow. Wóna jo bergarskopšawniska a politiska zastupnica zajmow nimskich Sinti a Roma ze sedłom w Heidelbergu. Centralna rada se zasajźujo za rownopšawne wobźělenje Sinti a Roma w politice a towarišnosći a za šćit a spěchowanje ako narodna mjeńšyna.

W ramach swójogo bergarskopšawniskego źěła se pilnujo wó pśesajźenje “Ramikowego dogronjenja k šćitoju narodnych mjeńšynow” na narodnej rowninje a stoj k tomu we wobstawnem dialogu ze zwězkowymi a krajnymi kněžarstwami. Za nimskich Sinti a Roma jo Centralna rada w maju 1995 pśesajźiła kazniske pśipóznaśe ako narodna mjeńšyna. Za nimsku romanšćinu jo dojśpiła pśipóznaśe ako rěc narodneje mjeńšyny wótpowědujucy Europejskej charśe regionalnych abo mjeńšynowych rěcow Europejskeje rady. Wóna spěchujo zmakanja z pśežywjecymi holocuasta, zasajźujo se za šćit rowow wót nacizma pśeslědowanych Sinti a Roma a organizěrujo pšawidłownje jězdy k historiskim wopomnišćam w tu-a wukraju.

Na mjazyrodnej rowninje zastupujo Centralna rada zajmy Sinti a Roma pšawidłownje na konferencach EU, Europejskeje rady a OSZE a jo cłonk we wjele narodnych a mjazynarodnych mjeńšynowych organizacijach.

Zastupnika w Raźe mjeńšynow stej Romani Rose a Herbert Heuss.


Romani Rose (*1946)

pśedsedaŕ Centralneje rady nimskich Sinti a Roma

 • až do 1982 samostatny pśekupc
 • bergarskopšawniski aktiwist
 • wót 1982 pśedsedaŕ Centralneje rady nimskich Sinti a Roma

pówołańska droga a towarišnostna angažěrowanosć:

 • wót 1991 jadnaŕ Dokumentaciskego a kulturnego centruma nimskich Sinti a Roma w Heidelbergu
 • cłonk direktoriuma togo w lěśe 1988 w Tokio załožonego Mjazynarodnego gibanja pśeśiwo diskriminizěrowanju a rasizmoju (IMADR)
 • w maju 1995 jo Rose dojśpił w zgromadnem źěle z cłonkojskimi towaristwami Centralneje rady pśipóznaśe a spěchowanje nimskich Sinti a Roma ako narodna mjeńšyna w Nimskej ze swójskeju mjeńšynoweju rěcu, zwězane ze zaměrom jich rownopšawnego wobźělenja na towarišnostnem a politiskem žywjenju
 • ako konsekwenca z jogo mjazynarodnego źěła bu Rose 29. maja 2006 ako prědny zastupnik Sinti a Roma wót pólskego kněžarstwa ako cłonk Mjazynarodneje Oświenćimskeje rady pomjenjony
 • cłonk pśirady Zwězkoweje antidiskriminěrowańskeje instance (ADS) ako teke kuratorijowu Kulturneje załožby Nimskego kopańcowego zwězka (DFD) a Manfred-Lautenschläger-załožby

Herbert Heuss (*1954)

Wědomnostny wjednik Centralneje rady nimskich Sinti a Roma

 • wědomnostnik politiskich wědomnosćow

pówołańska droga a towarišnostna angažěrowanosć:

 • wót 1981 źěła pśi natwari pózdźejšeje Centralneje rady nimskich Sinti a Roma: pózdźej planowanje a realizěrowanje Dokumentaciskego a kulturnego centruma nimskich Sinti a Roma, až do 1992 jogo wědomnostny wjednik
 • 1992-2009 jo statkował ako lichy konsulent w krotkozajtšnej Europje: nacerjenje a pśesajźenje projektow za spěchowanje lokalnych kupkow Roma
 • wót 2009 zasej w Nimskej pśi Centralnej raźe nimskich Sinti a Roma
 • wšake publikacije k temje nacistiskego pśeslědowanja a situaciji Roma w Europje

  Jara Kehl (*1976)

  Politische Referentin des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma

  • Politikwissenschaftlerin        

  Studium der Politikwissenschaften an der Freien Universität in Berlin. Danach Tätigkeit für verschiedene Migrantenselbstorganisationen in Berlin. Unter anderem Leitung des beim Kurdistan Kultur und Hilfsverein e.V. angesiedelten Teilprojektes "bridge" – Berliner Netzwerke für Bleiberecht. Seit 2011 Politische Referentin des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg und dort zuständig für die Konzeption und Durchführung von Initiativen zur Minderheitenpolitik für die Anerkennung, Förderung und den Schutz der deutschen Sinti und Roma als nationale Minderheit.

  Moin!

  Wutrobnje witajće!

  Hjertlig velkommen!

  Latscho Diewes!

  Hartlik wäljkiimen!

  Witajśo k nam!

  Herzlich Willkommen!

  Welcome!